Jakarta Toys Comic Fair 2016, Siap Siap Khilaf para Kolektor